!!! مَــטּ و اُکسـیژِטּ :)

...خدایـآ !! هـَرگز کـَسی را به آنچه که قسمتـَش نیستــ عـآدَت مـَده

این چند رو بی حال شدم ! حتی حوصله َم نمیکشه که بیـام ُ چند خطی بنویسم ...

روز به روز داریم نزدیکتر میشیم ُ استرس ُ هیجـآن هم بیشتر میشه :)

کـارت ِ عروسی ُ انتخـاب کردم ...فک کنم تا فردا آمـاده بشن....یِ کارت ِ خیلی سـاده یِ نبـاتی رنگ ....

تقریبـا همه یِ کارهـا انجـام شدن ُ کاری ندارم....فقط مونده فرستـادن ِ اثاثیه ُ چیدنشون که اونم به احتمـال ِ

زیـآد هفته آینده انجـام میگیره :)

روزـآ داره به سرعت میگذره...... :)

تاريخ چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393سـاعت 14:41 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو| |

عـِشق اگر عشق بـآشد :

هم خنده هـآيت را دوست دارد،هم گريه هايت را ...

هم لحظه هایِ شادابی َت را می پسندد ،

هم روزهـایِ بی حوصلگی َت را !!!

هم دقايق ِ پـُر ازدحامت را همراهی می کند،

هم دقايق تنهـآيی َت را ...!!!

عـِشق اگر عشق بـآشد :

هم زيبايی هـآيت را دوست دارد،هم اخم هايت در روزهـآیِ تلخی را ...!

عشق اگر عشـق باشد :

با يک اتفـآق تو را تعويض نمی کند...همراهی َت می کند تـآ بهبــود یـآبی ....

عشق اگر عشق باشد :

هر ثانيه دستانش در دستاטּِ توست،

در سختی ُ آسانی ... " تــآ اَبـــد .... " :)

.

.

 

تاريخ پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393سـاعت 17:16 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو| |

فردا یـآ پس فردا میرم دوباره میگردم شـاید یِ چیز ِ سـاده تر ُ بهتری پیدا کردم ...هرچند که بعید میدونم :(

خودم چندتـآ مدل دارم که خیلی دوس داشتم میشد یکی کمکم کنه ُ طراحیشون کنم ُ بدم یِ جایی چاپ کنن

اما فکر نمیکنم بشه ... :(

" کیلیک " ... بیشتر مد ِ نظرم اون دوتـایی ِ که قلب گذاشتم روشون.

تاريخ سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393سـاعت 16:7 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو|

دیروز رفتم واس ِ کـآرت ِ عروسی امـآ اصلا به دلم نبودن ُ تنوع نداشتن :(

خیلی دوس دارم برم تهران ُ سفارش بدم اما وقت نمیشه....بین ِ اینهمه فقط دوتـآ پسند کردم که هنوزم بین ِ

اینـآ 2 دلم که کدوم خوبه ...

یکیش این ِ " کیلیک " ....لبـاس ِ عروس از نزدیک برق میده ُ اکلیلی ِ

یکیش هم این ِ که فیلم گرفتم ازش باید دانلود کنید  " کیلیک "

تاريخ دوشنبه بیستم مرداد 1393سـاعت 17:19 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو| |

راهنمـایی میخوام ازتون ! :)

به نظر ِ شمـآ برایِ دسته گل ِ عروسی گل ِ قرمز سفارش بدم یـآ رنگ ِ روشن ؟؟

خودم قرمز دوس دارم خیـــلی ... یِ دسته گل ِ جمع ُ جور ِ قرمز :)

حالـآ به نظرتون کدوم شیک تره ؟ اگه عکس از دسته گل ِ دوستی آشنـایی یـآ خودتون دارید ممنون میشم

واسم بزارید ....چون عکسـایِ نت رو دیدم زیـاد خوشم نیومد

.

.

+ میشه واسه دوست ِ خوبمون " عطیه " دُعـا کنید که به خواستش برسه ؟ کـآش همه زودتر طعم ِ وصـال ُ بچشن ...

تاريخ شنبه هجدهم مرداد 1393سـاعت 20:10 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو| |

جنگـل مـِه گرفته بـآشد ....

تــو بـآشی ُ مـَטּ

بیـآ راه را گــُم کـُنیم ... :)

تاريخ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393سـاعت 19:5 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو|

یه چیزی که خیلی آزارم میده جواب پس دادن ِ !! حتی به کسـآیی که مهمترین آدم ـآیِ زندگی ِ منن...

دوس دارم زندگیمون ُ خودمون بسـازیم !! خودمون دوتـآ ! نه اینکه مدام بهمون یـآدآوری کنن که اینکـارو بکنید

اونکـارو نکنید ! این ُ بخرید ، اون ُ نخرید ! غر زدن ـآشون آزارم میده ! که اگه اینجور کنید بهتره ، به نفعتون ِ ...

نفع ِ مـا تو این ِ که بزارن خودمون باشیم ُ خودمون زندگی کنیم ُ برنـامه ریزی کنیم ! از سین جیم شدن بدم میاد.

نمیدونم کی رویِ مـا حسـآب میکنن ُ متوجه میشن که دیگه مـا هم بزرگیم ُ عـآقل ! شـاید تجربه َمون کمتر

باشه امـا دیگه اونقدر هم بی فکر ُ نـادون نیستیم که ندونیم کجایِ زندگی هستیم ُ هدفمون چی ِ !

کـاش هرکی سرش تو زندگی ِ خودش بود ....کــــآش....

این روز ـآ ترجیه میدم بیشتر سکوت کنم ُ در مقـابل ِ پرسش هـآ یِ  " نمیدونم " تحویل بدم یـآ بگم :

" خودمون میدونیم میخوایم چیکـار کنیم ! "

چقدر مـاهـا زندگی ُ به خودمون سخت میگیریم با چیزایِ بیخود ُ کلیشه ای !

 

تاريخ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393سـاعت 20:35 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو| |

امروز رفتم آتلیه عکس اسپرتـآمون ُ ببینم ! :)

عـــآلی شده بودن ! بی شک میتونم بگم فوق العـآده بودَن.هم ژست ـآ هم کیفیت و هماهنگی ِ لبـآس هـآ :)

قرار بود 5.6 تـا بزنیم رو شـاسی ُ بیـآریم تویِ مجلس برایِ جایگاه ِ عروس ُ دومـاد .....امـا دیدم اینجوری

هم خیلی گرونتر در میـاد هم اینکه شـاسی ِ سـاده خیلی تکراری شده :)

واسِ همین یِ شـاسی انتخـاب کردم که 7 تیکه َس !  " کیلیک " این ِ مدلش  :)

عکسـارو جوری انتخـاب کردم که 2 تایِ پایین از هرکدوممون یِ عکس ِ تکی ِ ، 2 تا مستطیل ِ بعدی 2 تا

عکس ِ 2 نفرس و دوباره 2 تا مستطیل ِ بعد عکس ِ تکی از من ُ محمد و عکس ِ وسط که بزرگتر از سـایز ِ

اون یکی ـآس یِ عکس ِ دونفره .... به نظرم شیک میشه ُ متفـاوت :)

یِ شـاسی ِ دیگه هم انتخـاب کردم اما مدلش ُ ندارم :( بعدا میزارم اونم واس ِ یکی از عکسـایی ِ که

من ُ محمد دونفره گرفتیم برایِ زدن به دیوار ِ پذیراییِ خونمون ، عکس ِ باحجـاب ِ  :)

.

+ نظرتون چی ِ ؟ خوب ِ شـاسی ِ ؟؟

تاريخ یکشنبه دوازدهم مرداد 1393سـاعت 22:27 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو| |

این از کیف ُ کفش َم.اون قسمت ِ طلایی جنسش فلزی ِ " کیلیک "

اینم از بهترین عیدی که تا به حال گرفتم و بی شک زیبـآترین ُ با ارزشترین :) " کیلیک "

تاريخ شنبه یازدهم مرداد 1393سـاعت 18:19 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو| |

این تعطیلات ِ چند روزه هم دیگه کم کم داره تموم میشه ُ پسرک امشب یـآ فردا صـُبح ِ زود راهی میشه ُ میره.

خوب بود خوش گذشت بهمون :)

4 شنبه رفتیم شـنـآ !! :) چندتـآمون زوج ِ جوان بودیم ُ بقیه هم دختر پسر ِ مجرد ! :) خیلی خوب بود

آب ســَرد بود ُ زیر ِ آفتـآب رفتن توی ِ آب میچسبید...همگی سوار ِ قـآیق شدیم ُ رفتیم اون وسطـآ ُ جیلیقه یِ

شنـا پوشیدیم ُ پریدیم تویِ آب :)) خیلی هم خوب ُ هیجـانی ...

امـا از وسظاش به من خوش نگذشت چون محمد وقتی پرید از سردی ِ آب رگ ِ پاش گرفت ُ خشک شد

پاش ...مجبور شد رفت تو قایق نشست ُ دیگه نیومد تو آب :(( منم یکم تو آب بودم ُ رفتم پیشش...

بعد از خستگی ِ شنـآ همون لب ِ رودخونه بسـآط ِ نون ُ پنیـــر ُ خیـار رو پهن کردیم :)

خدارو شکر خوب بود همه چی ....

تویِ پست ِ بعد عکس ِ کیف ُ کفشی که واسه جشن خریدم ُ میزارم و همچنین عکس ِ عیدی ِ بسیـــــآر

دوست داشتنیم که پسرک زحمتش ُ کشید :**

تاريخ جمعه دهم مرداد 1393سـاعت 17:12 نويسنده مَریـ❤ـمـ بــآنـو| |